گياهان ميزبان:
 
اين كنه دامنه ميزباني وسيعي دارد ولي دربين تمام ميزبان ها ؛
سيب،به وگلابي از مهمترين آنها مي باشد.اين كنه به تعدادي از
درختان زينتي ودرختچه ها حمله كرده و در صورت عدم كنترل،
باعث خسارت  جدي مي شود. براساس مطالعات بيات و پارسي
گياهان ميزبان اين  كنه تا كنون در ايران شامل  درختان  سيب،
گلابي،آلو،گوجه،آلوسياه،به،سياه تلو وشيرين بيان بوده است.
از ميزبانان ذكر شده در درجه اول سيب ، گلابي و
سياه تلو مورد حمله قرار مي گيرند.كنه قرمزاروپايي ممكن است
در روي بادام، گردو، انگور، كشمش بي دانه،توت فرنگي،توت جنگلي ،
تمشك،نارون،بلوط،زبان گنجشك وبعضي ازدرختان ودرختچه هاي
 زينتي نيز يافت مي شود.
 
 
شكل شناسي:
 
موهاي سطح پشتي بدن بالغين كلفت واز روي يك غده
بيرون آمده وبه سمت انتها نوك تيز مي شود كنه ماده
تخم مرغي  وبه رنگ قرمز يا قهوه اي ميباشد قسمت
پشتي  جانور بر خلاف اغلب  كنه هاي  گياهي   كاملا
برآمده و قوسي  شكل است اين خصوصيت  كنه  قرمز
اروپايي را از ديگركنه قرمزدرختان ميوه متمايزميكند.
 تخمها به قطر دو دهم ميلي متر به رنگ قرمز و پيازي
شكل است  كه  يك استطاله  مركزي و تعدادي  تارهاي
شعاعي دارد كه ازنوك استطاله به اطراف تخمهاكشيده
شده است.
 
زيست شناسي:
اين كنه زمستان را به صورت تخم بر روي شاخه ها و
خصوصا در اطراف جوانه ها به سرمي برد.درمناطقي
كه زمستان  نسبتا ملايم است ساير مراحل زيستي آفت
نيز ديده مي شود ولي  مراحل متحرك مقاومت چنداني
نسبت  به سرما نداشته ودردماهاي زير صفر درجه از
بين مي روند.
 
تخم ريزي بيشتر روي شاخه ها بخصوص در محل اتصال
شاخه هاي جوان به شاخه هايپير صورت مي گيرد. دراين
مكان ها بعضا دوياسه رديف تخم روي هم گذاشته ميشوند
وبه طوريكه توده تخم ها،به آن قسمت ازشاخه رنگ قرمز
مي دهد كه اين توده تخم باچشم غير مسلح نيز قابل رويت
مي باشد.
تخم هاي زمستاني كمي بزرگتر وتيره ترنسبت به تخم هاي
تابستاني هستند.
از تخم هاي زمستانه به طور كلي افراد ماده ظاهر ميشوند
كه به طريق دخترزايي تخم ريزي وتوليد مثل نموده وافراد
نر وماده توام بوجود مي آيند بطور ميانگين 11_60 نسل
در سال دارند.
طولاني ترين دوره يك نسل مربوط به فصل پاييز است  كه
بيش از 35روز به طول مي انجامد.طول عمر كنه هاي نر
كمي كوتاهتر از كنه ماده مي باشد.
حداقل تعداد تخم يك كنه ماده درتمام دوره تخم ريزي4عدد
وحداكثر6عدد بوده است وحداقل تعداد تخم در يك روز تخم
گذاري1عدد وحداكثر 8عدد بوده است.
طول عمركنه هاي نر كمتر ازكنه هاي ماده ميباشند وطول
عمركنه هاي نروماده دربهارو پاييزكه درجه حرارت كمتر
است،خيلي بيشترازطول عمركنه هادرگرماي تابستان بوده
است. بعضا متجاوز از  يك  ماه  نيز بوده است. طول عمر
نروماده درتابستان كوتاهتر بوده و  در شدت گرما از4_5
روز تجاوز نمي نمايد. اين امر يعني كوتاه شدن طول عمر
كنه ماده كه سبب كم شدن تخم توليدي مي شود.
 
خسارت:
حمله اين كنه به درختان ميزبان درابتداباعث رنگ پريدگي
وسپس متمايل به قهوه اي شدن برگهاودرنهايت خزان آنها
مي شود. همچنين  ميوه هاي درختان  آلوده  نيز  كوچك و
نامرغوب مي شوند.اگر درروي هربرگ تعداد12_33  كنه
وجود داشته باشد،برگها نسبتا وچنانچه قهوه اي و چنانچه
روي هربرگ 55_133 عدد  باشد برگهاي  سيب به شدت
قهوه اي وخشك مي شوند.تغذيه كنه از برگ سيب ، كاهش
عمل فتوسنتز ودرنتيجه كاهش آب دربرگ شده كه درنهايت
باعث خشك شدن برگ وافت كيفيت وكميت محصول ميگردد
اين كنه در سطح زيرين برگها مستقر وتغذيه آن
باعث از بين  رفتن  سلولها و خشك  شدن برگ
گياهان ميزبان مي شود.
 
روشهاي كنترل:
 
الف)زراعي؛آبياري باراني درختان دركاهش خسارت اين كنه
 موثر است.
 
ب)بيولوژيكي؛بعضي از كنه هاي شكارگرجنسTyplodromus
 ازدشمنان طبيعي مهم اين آفت است . شكارگر ديگر كنه  قرمز
اروپايي كفش دوزك كوچكي به نامWeise Stethorus Punctillum
استكه لارو و حشرات  كامل آن از تخم كنه هاي متحرك  تغذيه
مي كنند . جمعيت قابل ملاحظه ازاين  شكارگر در باغات  سيب
اروميه وبخصوص درباغهايي كه كمتر سمپاشي شده اند وجود
دارد.
 
دشمنان كنه قرمز اروپايي به شرح زير مي باشد:
 
سن شكارگر Anthocoris Nemorum (L)
Orius Minutum
سوسك S.Panctillum
Chrysopa Carnea Steph
Hemerobius Spp
Orius tristicolor
Campylomma Verbasci
Ewing Zetzellia Mail
Typhlodromus Occidentalis
كنه كش هاي خانواده فيتوزئيد كه ازاين كنه ها تغذيه مي كنند
 
ج) روش شيميايي؛عدم آشنايي صحيح كشاورزان در مقابله
بااين آفت دربرخي موارد موجب مقاومت و افزايش اين كنه و
درنهايت ازبين رفتگي محصولات مي شود.
_روغن هاي زمستانه درزماني كه نوك جوانه ها سبز شده اند
واين مرحله كه بابازشدن تخم ها مصادف است ميتوان 4درصد
استفاده نمود.
_سم پاشي هاي بهره وتابستانه؛بكارگيري  كنه كش كلوفنتزين
(آپولو) در مرحله قبل از تفريخ  تخم هاي زمستانه كنترل  قابل
قبولي،روي جمعيت بهاره دارد.
_استفاده از  كنه كش هاي اختصاصي مانند پروپاژيت(امايت)،
سيترازون پليكتران وآزوسيكلوتين(پروپال)نيزموثرواقع ميشود


تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 22:13 | نویسنده : فرهاد مشگینی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.